Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služby on-line rezervace sportovišť

Tyto všeobecné podmínky služby on-line rezervace sportovišť (dále jen „všeobecné podmínky rezervace“) jsou vydány společností Česká olympijská a.s., IČO: 25268708, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, zapsanou ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5522 (dále jen „pořadatel“), které slouží k objednávkám rezervací plochy sportovišť pro veřejnost v rámci sportovně-společenského parku konaného na pozemcích parc. č. 2137/1, 2158, 2204/1 a 2104/1, k.ú. Holešovice, zapsaných na LV č. 368 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v období od 6.1.2014 do 10.3.2014, označeného jako „Olympijský park“, „Olympijský park Sochi – Praha – Letná“ a/nebo „Olympijská vesnice Praha Soči“ (dále jen „Olympijský park“) pro jednotlivé návštěvníky i organizované skupiny návštěvníků.

Tyto všeobecné podmínky rezervace doplňují návštěvní řád vydaný pořadatelem obsahující závazná pravidla osob vstupujících do Olympijského parku a využívajících zařízení umístěná v Olympijském parku (dále jen „návštěvní řád“), a další pokyny a řády vydané pořadatelem pro pobyt v Olympijském parku. Pořadatel prohlašuje, že všechny přijaté platby za rezervaci sportovišť poukáže ve prospěch České olympijské nadace na podporu sportu.

Podmínky rezervace ploch sportovišť a míst v kurzech pro veřejnost

1.   Rezervace příslušných ploch sportovišť a/nebo míst v kurzech pro veřejnost (dále jen „rezervace“) je možné provést pouze prostřednictvím webových stránek www.olympijskypark.cz  přímo v sekci „Program parku“.

2.   Rezervaci mohou provádět pouze osoby starší 18-ti let (dále jen “zájemce”), přičemž zájemce musí přijmout tyto všeobecné podmínky rezervace a vzít na sebe odpovědnost za to, že sám zájemce i osoby, které s ním budou sportoviště využívat, či za které rezervaci činí, se budou řídit těmito všeobecnými podmínkami rezervace, dalšími pokyny pořadatele či jím určených osob a dalšími řády vydanými pořadatelem, zejména pak návštěvním řádem a provozním řádem příslušného sportoviště, pro které je rezervace činěna. Rezervační on-linesystém není určen pro hromadné rezervační požadavky obchodně komerčního charakteru(např. pro subjekty organizující hromadné zájezdové komerčně-prodejní akce). V takovém případě kontaktujte, prosím, olympijskypark@olympic.cz.

3.   Po odeslání požadavku na rezervaci bude zájemce vyzván e-mailem, aby do 10 minut od odeslání požadavku na rezervaci zaslal potvrzovací SMS zprávu s vygenerovaným potvrzovacím kódem. Pořadatel po jejím přijetí pošle zájemci potvrzení, že rezervace byla zaznamenána. Před dokončením odeslání požadavku na rezervaci je zájemce povinen zkontrolovat potvrzení, zda souhlasí všechny údaje, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

4.   V případě, že jde o bezplatnou rezervaci za podmínek upravených v Ceníku sportovišť, je rezervace dokončena postupem dle odstavce 2. Zájemce i pořadatel je od tohoto okamžiku rezervací vázán a zájemce je povinen se dostavit na rezervované sportoviště nejpozději 10 (deset) minut před stanoveným začátkem rezervace s dokladem o provedení rezervace, tj. s vygenerovaným kódem, který obdrží v SMS zprávě.

5.   Je-li vyžadována platba za rezervaci, odešle pořadatel zájemci o rezervaci e-mail s pokyny, jak provést úhradu. Pořadatel musí platbu obdržet nejpozději do 3 pracovních dnů od zaznamenání rezervace, jinak bude rezervace bez náhrady zrušena. Rezervace sportoviště je dokončena a oboustranně závazná po připsání požadované částky na účet uvedený v těchto všeobecných podmínkách rezervace. Po obdržení platby pošle pořadatel zájemci e-mail s potvrzením rezervace. Zájemce je povinen se dostavit na rezervované sportoviště nejpozději 10 (deset) minut před stanoveným začátkem rezervace s dokladem o provedení rezervace, tj. email s potvrzením rezervace a s vygenerovaným kódem rezervace, který obdržel v SMS zprávě. V případě, kdy zájemce neobdrží email s potvrzením rezervace do 4 (čtyř) dnů od zaznamenání rezervace a poukázání poplatku za rezervaci, je povinen se obrátit na olympijskypark@olympic.cz. V opačném případě platí, že rezervace nebyla provedena, pořadatel má právo rezervaci zrušit a uvolnit sportoviště pro další zájemce.

6.   Pokud v době zaznamenání rezervace do okamžiku termínu využití rezervace zbývají méně než 3 dny, neplatí postup dle odstavce 4 a zájemce je povinen uhradit odpovídající částku v hotovosti přímo u příslušného pořadatele na daném sportovišti, nejpozději 30 minut před termínem využití rezervace. V takovém případě obdrží zájemce potvrzení o provedení rezervace a s tímto dokladem o provedení rezervace se dostaví na rezervované sportoviště nejpozději 10 (deset) minut před stanoveným začátkem rezervace.

Zrušení rezervace ze strany pořadatele

Rezervace sportoviště bude automaticky zrušena, pokud do 10 minut nedojde k odeslání potvrzovací SMS zprávy s vygenerovaným potvrzovacím kódem ze strany zájemce.

V jiných případech, tj. nezaplacení poplatku za rezervaci řádně a včas nebo nedodržení stanovené lhůty pro nástup na rezervované sportoviště s dokladem o provedení rezervace, tj. s vygenerovaným kódem rezervace, který zájemce obdrží v SMS zprávě, vyhrazuje si pořadatel právo rezervaci zrušit a uvolnit sportoviště pro další zájemce. Pořadatel zaplacený rezervační poplatek v takovém případě nevrací.

V případě, že nelze rezervované sportoviště využít v důsledku vyšší moci, např. nepříznivé klimatické a/nebo povětrnostní podmínky, nedostatečná sněhová pokrývka atp., nevzniká zájemci právo na náhradní termín rezervace ani nárok na náhradu škody.

V případě, že je poskytnutí sjednané rezervace v důsledku vyšší moci nemožné, má zájemce právo na vrácení rezervačního poplatku v plné výši.

V případě, že je poskytnutí sjednané rezervace zrušeno z důvodu marketingových akcí pořadatele, bude o tom zájemce informován nejpozději 24 hodin předem na e-mail zájemce uvedený v rezervaci a v takovém případě má zájemce právo na vrácení rezervačního poplatku v plné výši. Nárok na náhradu škody v takovém případě zájemci nevzniká.

V případě, že je změněn začátek rezervace vybraného sportoviště, omezena doba pro provoz rezervovaného sportoviště nebo je v době rezervace prováděna údržba sportoviště, nemá zájemce nárok na vrácení rezervačního poplatku ani v částečné výši. O těchto změnách omezujících užívání rezervovaného sportoviště ze strany zájemce bude pořadatel informovat zájemce v co nejkratší možné době po zjištění vzniku takové skutečnosti.

Zrušení rezervace ze strany zájemce

Po odeslání potvrzovací SMS zprávy je možné rezervaci sportoviště stornovat emailem na adrese: olympijskypark@olympic.cz. Pořadatel vrátí zaplacený rezervační poplatek v plné výši, pokud se rezervace zruší nejpozději 48 hodin před stanoveným časem rezervace. V případě pozdějšího zrušení, zájemce nárok na vrácení rezervačního poplatku nevzniká.

Platební podmínky

Za rezervaci sportovišť se platí rezervační poplatek ve výši stanovené v Ceníku sportovišť, který tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných podmínek rezervace

Veškeré platby budou poukazovány na bankovní účet 7505280257/0100.

Pokud bude rezervační poplatek připsán na účet po zrušení rezervace kvůli nedodržení stanovené lhůty dle těchto všeobecných podmínek rezervace k zaplacení rezervačního poplatku a k jiné dohodě s pořadatelem nedojde, vrátí ho pořadatel na účet, ze kterého platba ´byla poukázána.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zájemce a další návštěvníci rezervovaného sportoviště (dále také jen „příjemce služby“) před vstupem do prostor daného sportoviště sami posoudí, zda jsou plně zdravotně způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity. Případná omezení, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní prohlídka, zdravotní a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v provozním řádu každého sportoviště. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Pořadatel se zavazuje zajistit na jednotlivých sportovištích osobu, která proškolí a seznámí příjemce služby se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu využívání rezervovaného sportoviště.

Příjemce služby je povinen řídit se pokyny pořadatele či jím určených osob a dalšími řády vydanými pořadatelem, zejména pak návštěvním řádem a provozním řádem příslušného sportoviště, pro které je rezervace činěna.

Zájemce je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek rezervace vybraného sportoviště, omezit dobu pro provoz rezervovaného sportoviště nebo ho zrušit zejména za nepříznivých klimatických podmínek či z důvodu marketingových akcí pořadatele. Doba rezervace zahrnuje i přestávky pro nezbytnou úpravu daného sportoviště určené rozhodnutím obsluhy příslušného sportoviště.

Ze vstupu na jednotlivá sportoviště se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, popř. pod vlivem jiných návykových látek, popř. které svým jednáním a vystupováním mohou ohrožovat bezpečnost osob pohybujícím se na sportovišti nebo v jeho těsné blízkosti, a to bez náhrady vrácení rezervačního poplatku.

Ochrana osobních údajů

Pořadatel osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Pořadatel je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Přenos dat mezi počítačem zájemce a serverem pořadatel je během rezervace zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat.

Poskytnutím osobních dat pořadateli, resp. rezervaci dává zájemce souhlas se zpracováním osobních
údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, pořadateli (dále jen „Společnost“), jakožto správci, a to souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování jeho osobních údajů v rozsahu této rezervace, tj. jména, příjmení, telefonního čísla a emailu a to pro účely poskytování služeb a produktů Společností, pro marketingové a obchodní účely Společnosti, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů Společností poštou, tak e-mailem. Tento souhlas uděluje zájemce Společnosti na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Dále zájemce potvrzuje, že byl/a Společností, coby správcem osobních údajů, informován/a o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zejména si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. hlavně, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Se všemi vyplněnými částmi rezervačního systému zájemce byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od zájemce, zájemce prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejích osobních údajů.

V případě, že si zájemce nepřeje dostávat žádné obchodní sdělení, informace o akcích, slevách apod., oznámí tuto skutečnost prostřednictvím e-mailu na adresu olympijskypark@olympic.cz.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto všeobecné podmínky rezervace.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto všeobecných podmínkách rezervace se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.

Všeobecné podmínky rezervace jsou účinné od 31. 1. 2014.

V Praze dne ………………2014

 

__________________                                                              __________________

Česká olympijská a.s.                                                       Česká olympijská a.s.

Jiří Kejval                                                                           Alena Kindová

předseda představenstva                                                člen představenstva

Generální partneři Oficiální partneři Hlavní mediální partneři Mediální partneři Dodavatelé Generální mediální partneři Partneři parku Partneři parku Partneři parku Partneři parku Partneři parku